การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง
แนะนำโครงการดีๆแก่สังคมไทยครับ โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT เป็นโครงการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) อันเนื่องมาจากความด้อยโอกาสของประชาชน ที่มีผลมาจากความยากจน และพิการทางร่างกาย

จุดประสงค์ของโครงการนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการทางสายตาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ และทราบแนวทาง วิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง

จำนวนชั่วโมง 18 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้พิการทางสายตาได้
 • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับ AA

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือสูงกว่า
 • Macromedia Dreamweaver 8
 • โปรแกรมอ่านจอภาพ (Screen Reader) JAWS หรือ NVDA
 • โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย (Thai Text to Speech) ตาทิพย์

หัวข้อการอบรม

 • มาตรฐานกลางต่างๆ ของเทคโนโลยีที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต ตามมาตรฐานของ W 3C (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) และ NECTEC
 • WCAG1.0 & WCAG2.0
 • Web Accessibility in Thailand
 • HTML-XHTML
 • Structure of HTML
 • DOCTYPE Declaration (DTD)
 • แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดของ W 3C (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) และ NECTEC
 • การตั้งค่าโปรแกรม Web Authoring
 • การสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
 • การเพิ่มเนื้อหาที่เป็นลักษณะรูปภาพลงในเว็บไซต์
 • การเพิ่มเนื้อหาแบบอื่นๆลงในเว็บไซต์
 • การสร้างเมนูและการ Navigate
 • CSS Design การออกแบบโครงร่างเว็บเพจโดยใช้ CSS
 • การตรวจสอบว่า Website ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่
 • ทำ Workshop

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ติดต่อประสานงานโครงการฯ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tel. 0-2505-7054 Fax. 0-2568-2604?

บริษัทนายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
Tel. 0-2944-0009 ต่อ 103 Fax. 0-2944-2499, 0-2944-0009 ต่อ 108

contact@equitable-society.com
http://www.equitable-society.com

 • เสียตังไหมอ่ะคะ สนใจอยากไปอ่ะ

 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับรีบไปสมัครสิ ผมว่าโอกาสดีๆแบบนี้ต้องรีบคว้าครับมีน้อยที่จะสอนเรื่อง Web Content Accessibility ผมเองสมัครไปแย้วไว้เจอกันนะครับ

 • อยากไปด้วย