ความเป็นมา AJAX

AJAX โดยตัวมันเองแล้วไม่ได้เป็นเทคโนโลยีหรือภาษาโปรแกรมชนิดใหม่ แต่เป็นการรวมกลุ่มของเทคโนโลยีที่มีใชักันอยู่แล้วดังที่กล่าวข้างต้น โดยวิวัฒนาการของ AJAX เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 ไมโครซอฟท์ได้นำเสนอ XMLHttpRequest ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพจ เพื่อใช้ติดต่อกับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการร้องขอข้อมูล ซึ่งในขณะนั้นมีแต่เพียง Internet Explorer เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ต่อมาเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆเช่นจาก มอซิลล่า(mozillr) ได้นำแนวคิดของ XMLHttpRequest ไปใส่ในเบราว์เซอร์ของตนด้วย จึงเริ่มทำให้มีการใช้อย่างกว้างขวางขึ้น จนปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานที่ทุกเว็บเบราว์เซอร์ต้องมีส่วนมากเว็บ blog บล็อก ชอบเป็น Ajax กันหมดแล้วตอนนี้

ต่อมาเว็บไซท์ชื่อดังอย่าง Google ได้ออกสินค้าใหม่ชื่อ Gmail ซึ่งใช้ XMLHttpRequest เป็นหัวใจหลักในการดึงข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ ประกอบกับคุณ Jesse James Garrett ได้บัญญัติศัพท์คำว่า AJAX ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 2005 จึงทำให้แนวคิดและเทคนิคการพัฒนาเว็บแอพพลิคเคชันด้วย AJAX เริ่มรู้จักเป็นที่กว้างขวางขึ้น จนปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของแนวคิดเรื่อง Web 2.0 ไปด้วย

HACKED BY SudoX — HACK A NICE DAY.