Tag Archives: DTD

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง
แนะนำโครงการดีๆแก่สังคมไทยครับ โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT เป็นโครงการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) อันเนื่องมาจากความด้อยโอกาสของประชาชน ที่มีผลมาจากความยากจน และพิการทางร่างกาย

จุดประสงค์ของโครงการนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการทางสายตาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ และทราบแนวทาง วิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Continue reading การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง

Document Type Declarations (DTD)

Document Type Declarations (DTD)

ว่าด้วยเรื่องการทำเว็บเพื่อ SEO ที่ดีนั้นเราควรจะใส่ DTD หรือที่เรียกว่า Document Type Declarations หรือเรียกสั้นๆว่า Doctype การประกาศคุณลักษณะ (DTD) คือการบอกมาตรฐานของ HTML และ XHTML ของเว็บที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อบอกว่ามาตรฐานของเว็บเราใช้แบบไหนคุณลักษณะแบบใด พูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆคือ การบอกว่าเว็บคุณทำอะไรภาษาอะไร ความสำคัญของเว็บระดับไหนและตรงส่วนไหนภายในโครงสร้างเว็บสำคัญ เป็นต้น การเขียนให้ผ่าน W3C นั้นไม่ยากเท่าไหร่ครับ แต่จะเขียนให้ถูกหลักการเข้าถึงข้อมูลที่ดี (Accessibility) นั้นยากกว่า

ลักษณะของ Document Type Declarations (DTD) ที่ต้องใส่ไว้บนสุดของ Website Continue reading Document Type Declarations (DTD)