การใช้คำสั่ง tar

tar =(T)ape (AR)chive

เหมือน zip ไฟล์ ใน windows

รูปแบบ tar option ชื่อ.tar.gz เป้าหมาย

ตัวอย่าง tar cvfz work.tar.gz work

option ต่างๆที่นิยมใช้
– c สร้างไฟล์
– x แตกไฟล์
– z บีบไฟล์
– v แสดลงผล
– f ใช้ไฟล์นี้

ตัวอย่างการใช้งาน

สร้างไฟล์
#tar cvfz work.tar.gz work

แตกไฟล์
#tar xvfz work.tar.gz